Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Část čtvrtá

Stavební řád

Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Díl 1: Povolení a ohlášení

Povolení a ohlášení » Ohlášení » Stavební řízení » Zkrácené stavební řízení

§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

 • a) budovy, a to
  • 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
  • 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
  • 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
  • 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
  • 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
  • 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
  Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,
 • b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to
  • 1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
  • 2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
  • 3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
  • 4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
  • 5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
  • 6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
  • 7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
  • 8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,
 • c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to
  • 1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
  • 2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
  • 3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;
  • 4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
  • 5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
  • 6. stožáry pro vlajky;
  • 7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
  • 8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
  • 9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;
  • 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
  • 11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu32), popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,
 • d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
  • 1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
  • 2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
  • 3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu39);
  • 4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
  • 5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
  • 6. ploty;
  • 7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
  • 8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
 • e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
 • f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to
  • 1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími1);
  • 2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
  • 3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;
  • 4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
  • 5. stavby mostních vah,
 • g) ostatní stavby a zařízení, a to
  • 1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;
  • 2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
  • 3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
  • 4. propustky na účelových komunikacích;
  • 5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,
 • h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

(2) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis40).

(3) Odvolání proti rozhodnutí, jímž stavební úřad zakázal provedení ohlášené stavby, nemá odkladný účinek.

§ 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

(1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d), jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

 • a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
 • c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
 • d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
 • f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
 • g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
 • h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
 • i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
 • j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 • k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
 • l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
 • m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
 • n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11),
 • o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.

(4) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis40).

www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad