Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Stavební řád a stavební povolení udělená ve stavebním řízení. Stavební dozor, kontrolní prohlídka stavby a autorizovaní stavební inspektoři. Úpravy staveb a jejich odstraňování.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

V této části zákona

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Společná ustanovení
Společná ustanovení o požadavcích stavebního zákona, správní orgány a stavební právo.

Společná ustanovení


Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury
Vybrané činnosti ve výstavbě, projekty a součinnost vlastníků technické infrastruktury.

Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich
Data a evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich.

Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností
Požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností.


Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů při uplatnění požadavků státu.

Správní delikty
Správní delikty a ukládání pokut za správní delikty u přestupků stavebníka i podnikatele.

Přestupky
Přestupky fyzických osob, přestupky stavebníka a pokuty za stavební přestupky vlastníka.


Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, uložení správních pokut.

Společné ustanovení k soudnímu přezkumu
Společné ustanovení k soudnímu přezkumu opatření obecné povahy podle stavebního zákona.

Přechodná a závěrečná ustanovení
Přechodná a závěrečná ustanovení stavebního zákona a jeho vztah ke správnímu řádu.


Zmocňovací ustanovení
Zmocňovací ustanovení, výjimky z kvalifikačních požadavků a prováděcí předpisy.

Závěrečná ustanovení
Zrušovací a závěrečná ustanovení stanovující formuláře pro ohlášení a žádosti.

Účinnost
Nabytí účinnosti stavebního zákona a výjimečná účinnost některých ustanovení zákona.


www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad