Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Stavební řád a stavební povolení udělená ve stavebním řízení. Stavební dozor, kontrolní prohlídka stavby a autorizovaní stavební inspektoři. Úpravy staveb a jejich odstraňování.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

V této části zákona

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Stavební řád
Stavební řád podle stavebního zákona. Stavby, jejich užívání a stavební povolení v souladu se stavebním řádem.

Stavební řád


Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce; povolení, užívání a odstranění.

Povolení a ohlášení
Výčet staveb, které (ne)vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Ohlášení
Ohlášení stavby stavebnímu úřadu, co obsahuje ohlášení stavby a náležitosti ohlášení.


Stavební řízení
Stavební řízení a jeho účastníci, co stavebník přiloží k žádosti o stavební povolení.

Zkrácené stavební řízení
Zkrácené stavební řízení po oznámení stavby kontrolované autorizovaným inspektorem.

Užívání staveb
Užívání staveb na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.


Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Povolení či nařízení a náklady na odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení.

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu vykonávat soustavný stavební dozor.

Kontrolní prohlídka stavby
Kontrolní prohlídka stavby při které stavební úřad kontroluje rozestavěnou stavbu a pozemek.


Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce při odstranění stavby vlastníka.

Autorizovaný inspektor
Autorizovaný inspektor, jmenování autorizovaného inspektora komisí a jeho činnost za úplatu.

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, dozor a stavební deník.


www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad