Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Stavební řád a stavební povolení udělená ve stavebním řízení. Stavební dozor, kontrolní prohlídka stavby a autorizovaní stavební inspektoři. Úpravy staveb a jejich odstraňování.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

V této části zákona

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Územní plánování
Územní plánování dle stavebního zákona, územní plánování a plánovací nástroje.

Územní plánování


Cíle a úkoly územního plánování
Cíle územního plánování, úkoly územního plánování a výstavba dle stavebního zákona.

Společné postupy v územním plánování
Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování, veřejné projednání činnosti.

Nástroje územního plánování
Nástroje územního plánování a urbanismus v ČR. Nástroje územního plánování dle zákona.


Územně plánovací podklady
Územně plánovací podklady, aktualizace a pořizování územně analytických podkladů.

Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje určující úkoly územního plánování v politice rozvoje území.

Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentac v územním plánování, dokumentace dle stavebního zákona.


Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje požadující účelné a hospodárné uspořádání území kraje.

Územní plán
Územní plán a urbanistická koncepce rozvoje území obce, ochrana plochy v územním plánu.

Koncept územního plánu
Koncept územního plánu zajistěný pořizovatelem zpracování konceptu územního plánu.


Řízení o územním plánu
Řízení o územním plánu na veřejném projednání posouzeného návrhu územního plánu.

Vymezení zastavěného území
Obec může požádat úřad územního plánování o pořízení vymezení zastavěného území.

Regulační plán
Regulační plán, pořízení regulačního plánu z podnětu a jeho vliv na životní prostředí.


Pořízení regulačního plánu z podnětu
Pořízení regulačního plánu z podnětu a obsah podnětu k pořízení regulačního plánu.

Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí
Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí a postupy při posuzování vlivů.

Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o dělení pozemku.


Územní řízení
Územní řízení příslušného stavebního úřadu vedoucí k vydání územního rozhodnutí.

Územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území dle zákona.

Úprava vztahů v území
Úprava vztahů v území, předkupní právo k pozemku a náhrady za změnu v území vlastníka.


Příloha
Vyhodnocení vlivů územního rozvoje a plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území.


www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad