Rodinný domek

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon s výkladem pro stavební firmy.

Hlavička, úvodní ustanovení zákona a část věnovaná výkonu veřejné správy a působnosti ve věcech územního plánování.

Nástroje a podklady pro územní plánování. Podklady a dokumentace územního plánování pro územní řízení stavebního úřadu. Rozdodnutí o umístění stavby, dělení pozemků čí ochranném pásmu.

Stavební řád a stavební povolení udělená ve stavebním řízení. Stavební dozor, kontrolní prohlídka stavby a autorizovaní stavební inspektoři. Úpravy staveb a jejich odstraňování.

Účinnost zákona a společná ustanovení. Správní delikty, přestupky a soudní přezkum. Ukládání písemností, nahlížení do nich a evidence územního plánování.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

ubytování
Levné ubytování na horách či ve městě. Ubytování v soukromí, u moře nebo u letiště.
www.rodinnydomek.cz/ubytovani/

hotely
Luxusní hotely online, levný hotel a hodinové hotely v Praze, v Brně, v Londýně, na Šumavě.
www.rodinnydomek.cz/hotely/

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Obsah stavebního zákona

Úvodni ustanovení

Hlavička zákona
Hlavička stavebního zákona online jako standardní úvod stavební právní normy.

Úvodní ustanovení
Úvodní ustanovení stavebního zákona o předmětu stavebního zákona či výkonu státní správy.

Předmět úpravy zákona
Předmět úpravy a základní pojmy stavebního zákona. Stavební zákon a jeho předmět úpravy.


Výkon veřejné správy
Výkon veřejné správy orgány územního plánování a stavební úřady dle stavebního zákona.

Působnost ve věcech územního plánování
Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu, orgány obce, kraj a rada obcí.

Působnost ministerstva
Působnost ministerstva ve věcech územního plánování a stavebního řádu, stavební úřady.

Územní plánování

Územní plánování
Územní plánování dle stavebního zákona, územní plánování a plánovací nástroje.

Cíle a úkoly územního plánování
Cíle územního plánování, úkoly územního plánování a výstavba dle stavebního zákona.

Společné postupy v územním plánování
Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování, veřejné projednání činnosti.


Nástroje územního plánování
Nástroje územního plánování a urbanismus v ČR. Nástroje územního plánování dle zákona.

Územně plánovací podklady
Územně plánovací podklady, aktualizace a pořizování územně analytických podkladů.

Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje určující úkoly územního plánování v politice rozvoje území.


Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentac v územním plánování, dokumentace dle stavebního zákona.

Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje požadující účelné a hospodárné uspořádání území kraje.

Územní plán
Územní plán a urbanistická koncepce rozvoje území obce, ochrana plochy v územním plánu.


Koncept územního plánu
Koncept územního plánu zajistěný pořizovatelem zpracování konceptu územního plánu.

Řízení o územním plánu
Řízení o územním plánu na veřejném projednání posouzeného návrhu územního plánu.

Vymezení zastavěného území
Obec může požádat úřad územního plánování o pořízení vymezení zastavěného území.


Regulační plán
Regulační plán, pořízení regulačního plánu z podnětu a jeho vliv na životní prostředí.

Pořízení regulačního plánu z podnětu
Pořízení regulačního plánu z podnětu a obsah podnětu k pořízení regulačního plánu.

Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí
Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí a postupy při posuzování vlivů.


Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o dělení pozemku.

Územní řízení
Územní řízení příslušného stavebního úřadu vedoucí k vydání územního rozhodnutí.

Územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území dle zákona.


Úprava vztahů v území
Úprava vztahů v území, předkupní právo k pozemku a náhrady za změnu v území vlastníka.

Stavební řád

Stavební řád
Stavební řád podle stavebního zákona. Stavební povolení v souladu se stavebním řádem.

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce; povolení, užívání a odstranění.

Povolení a ohlášení
Výčet staveb, které (ne)vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.


Ohlášení
Ohlášení stavby stavebnímu úřadu, co obsahuje ohlášení stavby a náležitosti ohlášení.

Stavební řízení
Stavební řízení a jeho účastníci, co stavebník přiloží k žádosti o stavební povolení.

Zkrácené stavební řízení
Zkrácené stavební řízení po oznámení stavby kontrolované autorizovaným inspektorem.


Užívání staveb
Užívání staveb na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Povolení či nařízení a náklady na odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení.

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu vykonávat soustavný stavební dozor.


Kontrolní prohlídka stavby
Kontrolní prohlídka stavby při které stavební úřad kontroluje rozestavěnou stavbu a pozemek.

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce při odstranění stavby vlastníka.

Autorizovaný inspektor
Autorizovaný inspektor, jmenování autorizovaného inspektora komisí a jeho činnost za úplatu.


Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, dozor a stavební deník.

Společná ustanovení

Společná ustanovení
Společná ustanovení o požadavcích stavebního zákona, správní orgány a stavební právo.

Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury
Vybrané činnosti ve výstavbě, projekty a součinnost vlastníků technické infrastruktury.

Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich
Data a evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich.


Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností
Požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností.

Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů při uplatnění požadavků státu.

Správní delikty
Správní delikty a ukládání pokut za správní delikty u přestupků stavebníka i podnikatele.


Přestupky
Přestupky fyzických osob, přestupky stavebníka a pokuty za stavební přestupky vlastníka.

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, uložení správních pokut.

Společné ustanovení k soudnímu přezkumu
Společné ustanovení k soudnímu přezkumu opatření obecné povahy podle stavebního zákona.


Přechodná a závěrečná ustanovení
Přechodná a závěrečná ustanovení stavebního zákona a jeho vztah ke správnímu řádu.

Zmocňovací ustanovení
Zmocňovací ustanovení, výjimky z kvalifikačních požadavků a prováděcí předpisy.

Závěrečná ustanovení
Zrušovací a závěrečná ustanovení stanovující formuláře pro ohlášení a žádosti.


Účinnost
Nabytí účinnosti stavebního zákona a výjimečná účinnost některých ustanovení zákona.

Příloha
Vyhodnocení vlivů územního rozvoje a plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území.

Poznámky pod čarou
Poznámky pod čarou a komentáře k jednotlivým paragrafům stavebního zákona.


www.rodinnydomek.cz
stavební zákon
stavební povolení, bazar, firmy, úřad